Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

SiiSec Ky
Y-tunnus: 2811180-2
Rautakoskentie 879
12750 Loppi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jouko Viitamäki
Puhelin 0503766410
S-posti

3. Rekisterin nimi

SiiSec Ky:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on SiiSec Ky:n asiakkaan ja SiiSec Ky:n välinen sopimussuhde. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen, lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuviin velvoitteisiin.
  • Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
  • SiiSec Ky:n palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
  • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen.
  • Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.
  • Lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasta yksilöivät tiedot:

  • Asiakkaan perustiedot (nimi, puhelinnumero)
  • Henkilötunnus ja sähköpostiosoite niiltä asiakkailta, jotka ovat nämä tiedot SiiSec Ky:lle luovuttaneet
  • Kortin tai todistuksen toimitustiedot (yrityksen nimi, toimitusosoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä, palveluiden käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy SiiSec Ky:n tietojärjestelmiin myös SiiSec Ky:n internetsivuston käytön yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä SiiSec Ky:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman asiakkaan pyyntöä, asiakkaan valtuutusta tai lakisääteistä perustetta.

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain tai viranomaismääräysten edellyttämissä tapauksissa.

8. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

SiiSec Ky käyttää verkkosivustollaan evästeitä sekä muita vastaavia tekniikoita palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Evästeillä varmistetaan palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeitä voidaan lisäksi käyttää sen selvittämiseksi, mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä sekä miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen perusteella verkkopalvelua pyritään kehittämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

SiiSec Ky:n verkkosivusto sisältää linkkejä sosiaalisen median kanaviin. Nämä linkit johtavat kolmansien osapuolien sivustoille, jotka saattavat kerätä sivustolla vierailevien käyttäjien henkilötietoja ja joiden tietosuojaperiaatteet eivät välttämättä vastaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietojen käsittelyn perusteita.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain SiiSec Ky:n henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja SiiSec Ky:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: SiiSec Ky, Rautakoskentie 879, 12750 Pilpala. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot. SiiSec Ky toimittaa jäljennöksen asiakkaan henkilötiedoista asiakkaalle postitse.

11. Tiedon korjaaminen

Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava osoitteeseen SiiSec Ky, Rautakoskentie 879, 12750 Pilpala. Asiakkaan tulee esittää tietojen korjauspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot.

12. Tietojen säilytysaika

SiiSec Ky säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Pääosin tietojen poistoajat on sidottu suoritettujen kurssien kurssinjohtajasopimuksen vanhentumisaikaan/pätevyyksien voimassaoloaikaan. Joitakin käyttäjän tietoja voimme olla velvoitettuja säilyttämään noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä taikka viranomaismääräyksiä myös kurssin vanhentumisen, asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

13. Suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa. Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain SiiSec Ky:n palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää ottamalla yhteyttä kirjallisesti osoitteeseen SiiSec Ky, Rautakoskentie 879, 12750 Pilpala. Tässä yhteydessä tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat asiakkaan perustiedot.

14. Lopuksi

SiiSec Ky pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista voidaan ilmoittaa asiakkaalle tai olla ilmoittamatta. Tästä syystä SiiSec Ky kehottaa asiakkaitaan ajoittain tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen mahdollisten muutosten varalta.